1/2015

04.03.2015 10:31

Obec Dolný Štál vyhlasuje zámer predaja pozemku vo vlastníctve Obce Dolný Štál vedenej ako parc.  č. 132/1 v reg. KN- E a parc. č. 82/8  v reg. KN -C priamym spôsobom žiadateľom:

Mikuláš Tarcsi bytom Dolný Štál, Slnenčá ul.

László Tarcsi bytom Kútniky  - Blažov

Eva Nagyová rod. Tarcsiová, bytom Dolný Štál, Slnečná ul.  z dôvodu vhodného osobitného zreteľa že parcely tvoria pozemok stavby, resp. priľahlý pozemok k stavbe žiadateľov. Predajnú cenu učí vo výške 5 eur.


technical schools